IBM Halt

IBM Halt (IBM)

IBM station
Spango Valley
near Greenock
Inverclyde
PA16 0XB